15 Agosto 2020
As empresas de telecomunicacións aglutinan preto do 39% das mulleres do hipersector TIC
Fuente: Amtega
  • A porcentaxe de mulleres no conxunto do Hipersector TIC galego mantense en cifras similares á do ano pasado cun 33,4% de traballadoras
  • O número de mulleres incrementouse no último ano un 2,9%, fronte ao 5,2% de incremento no caso dos varóns
  • No sector tecnolóxico a fenda de xénero é máis acusada cunha porcentaxe de traballadoras do 31,1%
  • As mulleres galegas contan cunha maior representatividade no sector dos contidos, onde representan o 41,5% dos traballadores
  • O 19,4% das empresas TIC galegas contan con mulleres en postos de direcciónDurante o ano 2019 o número de mulleres traballadoras no Hipersector TIC, integrado polos sectores tecnolóxico e de contidos, foi de 8.119, o que representa o 33,4% dos empregados no sector. Dentro do hipersector, o sector contidos é o ámbito no que as mulleres contan cunha maior representación, acadando o 41,5%, mentres que no sector TIC a porcentaxe é do 31,1%. 

Desagregando o Sector TIC as actividades relacionadas coas telecomunicacións son as que contan cunha maior porcentaxe de mulleres cun 38,9% de traballadoras femininas; en segundo lugar atoparíanse as empresas dedicadas ás Actividades Informáticas, onde as mulleres representan o 30,4% do persoal.

Afiliacións á Seguridade Social

En termos evolutivos, no ano 2019 as afiliacións á Seguridade Social no Hipersector TIC incrementáronse en 1.030 persoas o que supón un crecemento do 4,4%. Atendendo ao xénero feminino, o crecemento no Hipersector TIC foi do 2,9%, o que se traduce en 228 mulleres empregadas máis que o ano precedente. 

Ese incremento de traballadoras resulta similar no sector TIC e no sector contidos se falamos en termos porcentuais, sendo en ambos casos do 2,9%. Se consideramos números absolutos, o sector TIC creou máis postos de traballo cubertos por mulleres que o sector contidos, 165 e 63 respectivamente.   

Estas son algunhas das conclusións recollidas nunha nova edición do estudo temático “As mulleres e as TIC”, publicado hoxe polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

O sector contidos rexistra a menor fenda de xénero do Hipersector TIC

No caso do Sector TIC, o número de mulleres afiliadas á Seguridade Social acadou as 5.899 traballadoras, cun incremento dun 2,9% respecto ao ano 2018. Non obstante, a fenda de xénero continúa a súa escalada debido ao maior crecemento do emprego masculino (5,3%).

Un ano máis o sector contidos rexistra a menor fenda de xénero do Hipersector TIC, aínda que a balanza continúa a favor do xénero masculino. A porcentaxe de mulleres neste sector sitúase no 41,5%, empregando un total de 2.220 mulleres. 

Perfil das mulleres TIC en Galicia

O 70,9% das empresas TIC galegas contan con mulleres entre os seus traballadores, delas, unicamente no 9,3% máis da metade do persoal son mulleres.

Respecto ás funcións desenvolvidas nas empresas TIC galegas, o 16,4% das mulleres desenvolven tarefas especificamente TIC, fronte ao 49,8% dos homes. Por outra banda, o 19,4% das empresas TIC galegas contan con mulleres en postos de dirección

En canto á formación, mentres que o 22,1% dos traballadores do sector TIC son homes que contan cunha titulación TIC superior ou media, unicamente o 8,6% das mulleres atópanse na mesma situación formativa. No caso dos ciclos formativos superiores TIC, cabe salientar os 16 puntos porcentuais de fenda de xénero existente, a maior de todos os niveis formativos.

 

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
2 + 8 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores