Protección de datos e Privacidade

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) https://amtega.xunta.gal/contacto

Finalidades do tratamento: A persoa interesada autoriza o tratamento dos seus datos, ademais, coas seguintes finalidades:
  • Xestionar a súa participación e asistencia ás actividades organizadas polo CdTIC nas que vai participar, de xeito que de non facilitalos non será posible a súa participación. Neste sentido, vostede consinte expresamente a recollida e o tratamento dos datos para xestionar a súa asistencia (control de acceso ás instalacións do CdTIC, control de asistencia...), para poder realizar estudos estatísticos sobre a participación nestas actividades, para a xeración/produción de materiais acreditativos (exemplo: certificados de asistencia).
  • Informalo de calquera outra actividade de características similares que se organice no CdTIC.
  • Captar, reproducir e/ou emitir fotografías ou vídeos realizados nas actividades do CdTIC e difundidas en calquera dos medios audiovisuais e/ou espazos web xestionados pola Xunta de Galicia destinados á publicación de contidos multimedia. En consecuencia, é posible que a súa imaxe sexa captada, gravada e/ou reproducida de modo accesorio á actividade principal. Naqueles casos nos que vostede participe realizando preguntas ou comentarios, estes poderán ser fotografados ou gravados. Se a actividade se emitise en directo a través de calquera medio, a súa simple presenza na sala supón que vostede necesariamente consinte a captación, reprodución e/ou emisión. Nos demais casos poderá opoñerse ao uso posterior das súas imaxes indicándoo no momento da súa intervención.

Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.

Destinatarios dos datos: Terceiros colaboradores : no caso de que as actividades sexan organizadas por outra empresa ou entidade colaboradora do CdTIC, autoriza a comunicación dos seus datos, como o nome, apelidos, perfil laboral (administrativo, técnico, comercial ou directivo), área de coñecemento (TIC ou non TIC) e nome da empresa/organización na que presta os seus servizos, co fin de que o desenvolvemento das actividades se realice dun xeito máis acorde en función dos participantes (exemplo: Manuel López González, técnico TIC da empresa XXX) e para a xeración/produción de instrumentos para mellorar a interacción entre participantes, e entre estes e os relatores (exemplo: tarxetas identificativas).

Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.

Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos